نشریه دانشجویی امین (SJAMIN) - فرایند پذیرش مقالات